English
Infinite Menus, Copyright 2006, OpenCube Inc. All Rights Reserved.

Kontakt informacije


Tel: 020 230 695
Fax: 020 230 695
Email:bankarski.ombudsman@cbcg.me
 

Dodatne informacije


Ovdje mozete preuzeti formular:

Download
 

Mapa

 

Saopštenja za javnost 2011

 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
Podgorica, 27.12.2011. godine

BANKARSKI OMBUDSMAN POSJETIO HIPOTEKARNU I PODGORIČKU BANKU

U cilju ostvarivanja  saradnje Bankarskog ombudsmana Crne Gore i banaka u Crnoj Gori, a u skladu sa  Programom rada Bankarskog ombudsmana, doc.dr Halil Kalač, posjetio je Hipotekarnu banku  AD,  22.12.2011.godine, a 26.12.2011. godine, Podgoričku banku AD Podgorica.

Cilj posjete bio je:

 • saradnja Bnkarskog ombudsmana  sa tim bankama u 2011. godini,
 • problemi koji su se javljali tokom saradnje,
 • vrste prigovora klijenata i žiranata  tih banaka,
 • dogovor o poboljšanja zaštite klijenata i žiranata i načinu rješavanja sporova,
 • dogovor o budućoj saradnji

Tokom razgovora Bankarski ombudsman je upoznao Glavne izvršne direktore i njihove saradnike,  sa prigovorima klijenata i žiranata ne te banke.

Prigovori klijenata odnosili su se na: teškoće u vraćanju kredita zbog posledica ekonomske krize i zahtjeve za reprogramiranje kredita, visinu obračunate kmate, naplatu iz hipoteka i fiducija. Žiranti su prigovorili: zašto oni  vraćaju tuđe kredite, a da nije sve učinjeno da se naplata kredita izvrši od korisnika kredita, zaduživanje jemaca na osnovu neregularne (lažne) dokumentacije, neinformisanost žiranta o zaduženosti korisnika kredita, o njegovom kreditnom bonitetu.

Bankarski ombudsman je istakao da u dosadašnjoj bankarskoj praksi u Crnoj Gori banke nijesu, u okviru zakonskih mogućnosti, dovoljno učinile da naplatu kredita izvrše od korisnika kredita, pa onda od žiranata. Zbog toga veliki broj jemaca vraća kredite onih kojima su jemčili. Glavni izvršni direktori su istakli da sve čine u okviru zakonskih normi da naplate problematične kredite, te da su na naplatu od jemaca prinuđeni zbog spore naplate iz hipoteka i fiducija korisnika kredita.

Bankarski ombudsman je kazao da su kamate u bankarstvu visoke, da je to mišljenje preduzetnika, komapanija i građana, da se sa tako visokim kamatnim  troškovima i ukupnim uslovima kreditiranja, teško može pokrenuti ili proširiti bilo kakav biznis. Glavni  izvršni direktori, ukazali su  da ne treba očekivati pad kamatnih stopa u 2012.godini, naprotiv, moguć je njihov rast, zbog ekonomske krize, aa čime se Bankarski ombudsman nije složio.

Bankarski ombudsmana je u razgovorima sa menadžmentima pomenutih banaka  iznio  mišljenje da  u bankarstvu Crne Gore ima egocentričnog ponašanja banaka, te da banke u centar pažnje moraju vratiti klijenta.

Bankarski ombudsman je tražio od manadžmenta banaka, da se interni postupak pred bankom, više nego do sada, koristi  za rješavanje sporaova  između banka i klijenata/žiranata. Vansudski postupak, koji je novina u Crnoj Gori, a koji vodi Bankarski ombudsman, treba koristi,  više nego do sada, za rješavanje sporava banka- klijent/žirant. Treba više raditi na povećanju  nivoa  informisanosti i edukovanosti klijenata i žiranata, kao i zaposlenih u bankama koji rade sa klijentima.

Bankarski ombudsman je konsatovao da u našem bankarstvu  više od 90% (devedeset posto) plasmana je u  klasičnom obliku (krediti), dok je u razvijenim fimansijskim sistemima (primjer Luksemburg) samo 5% (pet  posto) od ukupnih plasmana čine kreditni aranžmani. Istaknuto je od strane menadžmenta banaka, da razlog za to je nerazvijenost  međubankarskog i finansijskog tžišta kod nas.

Glavna izvršna direktorka Podgoričke banke istakla je da u rješavnju prigovora klijenata, u toj banci, reprogramiran je značajan broj kredita, te da  je ta banka dosta uradila na izradi i realizaciji programa zaštite klijenata i žiranata i programima edukacije klijenata i svojih zaposlenih koji rade sa klijentima.

Istakla je da broj kredita i jemstava na osnovu neregularne (lažne) dokumentacije  u toj banci je mali, te da su preduzete disciplinske mjere prema zaposlenima u banci  zbog napravljenih propusta.

Podgorička banka nije prodala svoja problematična  potraživanja, sama vrši njihovu naplatu, a teško problematična potraživanja iznose 3,65 % od plasmana, tako da njihovi klijenti i žiranti ne treba da strahuju ko će im pokucati na vrata za dug.

Glavni izvršni direktor Hipotekarne banke istakao da je,  u periodu kreditne ekspanzije u Crnoj Gori, ta banka je bila  u reorganizaciji i da ima nizak procenata problematičnih kredita, pa samim tim i mali broj prigovora klijenata i žiranata.

Tokom razgovora menadžmenti Podgoričke banke i Hipotekarne banke podržali su Bankarskog ombudsmana u Crnoj Gori, da se u vansudskom postupku, kao i u internom postupku pred bankom, mogu rješavati brojni problemi na relaciji banka - klijent/žirant i izbjeći sudski procesi koji su dugi i skupi, osim u slučajevima gdje su prisutne krivične radnje, gdje su sudski procesi neophodni i neizbježni.

Menadžmenti Podgoričke banke i Hipotekarne banke podržali su inicijativu Bankarskog ombudsmana, o izmjeni i dipuni zakonske regulative u oblasti zaštite klijenata i žiranata , kao i donošenje zakona o ličnom bankrotu građanina, ali da za taj zakon treba izvršiti  detaljne analiza šta on, sada znači za povjerioce, a šta za dužnike, te da treba izvršiti temeljite pripreme za njegovo donošenje.

 


 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
Podgorica, 21.12.2011. godine

Bankarski ombudsman Crne Gore, doc. dr Halil Kalač, dana 20.12.2011. dodine, u okviru svog programskog rada, posjetio je Montenegrobanku AD Podgorica. Cilj posjete bio je:

 • saradnja Bankarskog ombudsmana i Montenegrobanke  AD  u 2011. godini,
 • problemi koji su se javljali tokom saradnje,
 • vrste prigovora klijenata i žiranata Montenegrobanke AD,
 • dogovor o poboljšanja zaštite klijenata i žiranata i načinu rješavanja sporova,
 • dogovor o budućoj saradnji

Tokom razgovora Bankarski ombudsman je upoznao menadžment Montenegrobanke  sa prigovorima klijenata i žiranata, o broju, do sada, procesuiranih predmeta.

U toku 2011. godine, od strane Bankarskog ombudsmana, procesuirano je 10 prigovora žiranata i klijenata Montenegrobanke AD. Ti prigovori odnosili su se na: teškoće zbog ekonomske krize u vraćanju kredita i zahtjeve za reprogramiranje kredita, visinu obračunate kmate,  naplatu iz hipoteka i fiducija. Žiranti su prigovorili: zašto oni  vraćaju tuđe kredite, a da nije sve učinjeno da se naplata kredita izvrši od korisnika kredita, zaduživanje jemaca na osnovu neregularne (lažne) dokumentacije, neinformisanost žiranta o zaduženosti korisnika kredita, o njegovom kreditnom bonitetu, strah od naplate duga od nepoznatih subjekata kojima je banka prodala svoja potraživanje i drugo.

Bankarski ombudsman je tražio od manadžmenta Montenegrobanke, da vođenje internog postupka pred bankom, za rješavanje sporaova između banka i klijenata/žiranata se više, nego do sada, koristi  za rješavanje sporova banka-klijent/žirant.  Da se i vansudski postupak, koji je novina u Crnoj Gori, a koji vodi Bankarski ombudsman, koristi za rješavanje sporava banka- klijent/žirant, više nego do sada.  Da  se poveća nivo   informisanosti klijenata i žiranata, te da Montenegrobanka više uradi na  izradi programa o zaštiti klijenata i žiranata i programima edukacije klijenata i svojih zaposlenih koji rade sa klijentima.

Tokom razgovora Glavni izvršni direktor Montenegrobanke AD, gospodin Ribnikar, podržao je Bankarskog ombudsmana u Crnoj Gori, ističući da je to praksa zemalja tržišne ekonomije – naročito razvijenih evropskih zemalja. On samtra da se u vansudskom postupku, koji je novina u Crnoj Gori, koji vodi Bankarski ombudsman, kao i u internom postupku pred bankom, mogu rješavati brojni problemi na relaciji banka - klijent/žirant i izbjeći sudski procesi koji su dugi i skupi.

Istakao je da Montenegobanka AD, u rješavnju prigovora klijenata, reprogramila veliki broj kredita, koji se kreće i do 60%, u zavisnostiod vrste kredita.

Istakao je da  broj kredita i jemstava na osnovu neregularne (lažne) dokumentacije  u toj banci je mali,  te da je Montenegrobanka  AD, do sada,  u dva slučaja poništila takav kreditni aranžnan i oslobodila  dužnike obaveza. To predstavlja svijetli primjer i korak naprijed, u rješavanju problema takve vrste, te može biti primjer drugim bankama u Crnoj Gori.

Montenegrobanka  AD nije prodala svoja problematična  potraživanja, sama vrši naplatu svih teško naplativih kredita, tako da njeni klijenti i žiranti ne treba da strahuju ko će im pokucati na vrata za dug.

Menadžment Montenegrobanke  AD podržao je inicijativu Bankarskog ombudsmana o izmjeni i dipuni zakonske regulative u oblasti zaštite klijenata i žiranata u skladu sa  direktivama EU, kao i donošenje zakona o ličnom bankrotu građanina,  da je taj zakon prisutan u zemljma EU, stim da za taj zakon treba izvršiti temeljite pripreme.

 


 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
Podgorica, 15.12.2011. godine

Bankarski ombudsman CG posjetio Crnogorku Komercijalnu Banku AD - 15.12.2011. godine

U cilju unapređenja zaštite klijenata i žiranata  i ostvarivanja  saradnje Bankarskog ombudsmana Crne Gore i Crnogorske komercijalne banke AD Podgorica, a u  skladu sa  Programom rada Bankarskog ombudsmana CG, doc.dr Halil Kalač,  je dana 15.12.2011.godine posjetio CKB.
Cilj posjete je bio: 

 • saradnja Bankarskog ombudsmana  sa CKB u ovoj godini,
 • problemi koji se javljaju kada je u pitanju zaštita klijenata i žiranata CKB, 
 • vrste problema i prigovora klijenata, žiranata  CKB,
 • unapređenje dosadašnje saradnje i dogovor oko buduće saradnje  Bankarskog ombudsmana CG sa CKB u cilju kvalitetnije zaštite klijenata i žiranata.

U razgovoru sa Glavnim izvršnim direktorom  i njegovim saradnicima, ocijenjena je dosadašnja saradnja, analizirani problemi koji su je pratili, i dogovorena buduća  saradnja.

Bankarski ombudsman CG je upoznao menadžmen CKB sa vrstama prigovora klijenata i žiranata  u 2011.godini, koji se odnose na tu banku.

Bankarski ombudsman je informisan o  primjeni Preporuka Bankarskog ombudsman CG kao i spremnosti CKB da vansudski postupak bude više korišten, nego do sada, u rješavanju sporova klijent/žirant – CKB.

 


 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
Podgorica, 21.11.2011. godine


,,Obavještavaju se klijenti i žiranti banaka i mikrofinansijskih institucija sa podruja opštine Bar, da će  Bankarski ombudsman CG, doc. dr Halil Kalač,  22. i 23.11.  2011. godine, u vremenu od 10h –15h, zgradi Skupštine Opštine Bar, Bulevar Revolucije br. 1 u Baru, primati prigovore klijenta i žiranta banaka i mikrofinansijskih institucija, kojima su povrijeđena finansijska prava.

Dana 23.11.2011. god u 15h Bankarski ombudsman CG održaće konferenciju za novinare u pomenutim prostorijama."

 


 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
Podgorica, 04.11.2011. godine


Bankarski ombudsman, doc. dr Halil Kalač, boraviće u Bijelom Polju 09 i 10.11.2011. godine i primati pritužbe klijenta i žiranta na banke i mikrofinansijske institucije (MFI). Prijem klijenata i žiranata kojima su povrijeđena finansijska prava vršiti će se u vremenu od 10 do 15 časova u zgradi Pravnog fakulteta  ul. Slobode bb (preko puta hotela Brskovo).

Dana 10. 11.20.11. godine u 15 časova Bankarski ombudsman će u zgradi Pravnog fakulteta održati Konferenciju za štampu povodom posjete Bijelom Polju.

 


  

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
Podgorica, 13.10.2011. godine


Obavještavaju se klijenti i žiranti banaka i mikrofinansijskih institucija sa područja opštine Kotor, da će Bankarski ombudsman CG  17. i 18.10. 2011. godine, u vremenu od 10h –15h, u Palati Bizant br. 328 u Kotoru,  primati klijente i žirante banaka i mikrofinansijskih institucija kojima su povrijeđena finansijska prava. Prijem će se vršiti radi zaštite njihovih finansijskih prava.

Dana 18.10.2011.god u 15h Bankarski ombudsman CG održaće konferenciju za novinare u pomenutim prostorijama.

 


 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
Podgorica, 20.07.2011. godine

APEL POSLODAVCIMA

Bankarski ombudsman u Crnoj Gori, doc. dr Halil Kalač, APELUJE NA POSLODAVCE: preduzetnike, kompanije, javne ustanove, državne organe i druge,  da  spriječe u svojim upravama zavođenje i ovjeravanje  neregularne  tj. falsifikovane, zloupotrijebljene i netačne dokumentacije  za  zaposlene i tako onemoguće da na osnovu neregularne dokumentacije postanu klijenti ili žiranti kod banaka i mikrokreditnih finansijskih institucija (MFI).

Takvim postupkom  poslodavci će izbjeći  davanje  verodostojnosti i legitimnosti neregularnoj  dokumentaciji,  na osnovu koje se  u  bankama i mikrokreditnim  finansijskim institucijama (MFI), greškom mogu  odobriti  krediti  i po tom osnovu   izvršiti zaduživanje zaposlenih  u svojstvu klijenta ili žiranta.

Prisutno je  i da  poslodavci, više puta, izdaju, ovjeravaju i zavode dokumentaciju za  zaposlenog  da može biti  klijent ili žirant,  dajući  na taj način klijentu nerealnu kreditnu sposobnost, a žirantu nerealnu sposobnost jemca i tako  im omogućavaju da kod banaka i mikrokreditnih finansijskih institucija (MFI) regulišu više kredita, budu žiranti više puta i  postanu prezaduženi.

Otklanjanjem pomenutih radnji, poslodavci će omogućiti i da banke i mikrokreditne finansijske institucije (MFI) lakše prepoznaju neregularnu dokumentaciju dostavljenu za  odobravanje kredita i  tako se izbjegne nerealno zaduživanje  klijenata i žiranata.

Bankarski ombudsman apeluje na poslodavce da svojim zaposlenim, a Fond invalidsko penzionog osiguranja (FPIO) penzionerima, koji su klijenti ili žiranti banaka ili mikrokreditnih finansijskih institucija (MFI), mogu mjecečno odbijati maksimalno do 50% od njihovih  primanja, po osnovu svih obaveza  - krediti, jemstvo i dr.. U slučaju većih odbitaka prave zakonski prekršaj.

 


  

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
Podgorica, 06.07.2011. godine


Bankarski ombudsman CG, doc. dr Halil Kalač, POZIVA banke i mikrokreditne finansijske institucije (MFI) u Crnoj Gori, da UDOVOLJE PRIGOVORIMA  svojih klijenta i  žiranta, za oslobađanje od  finansijskih obaveza po odobrenim kreditima na osnovu  lažne dokumentacije, obeštete ih i izvine im se za to učinjeno.

Banke i mikrokreditne institucije u Crnoj Gori koje su odobravale kredite na osnovu lažne dokumentacije dostavljene uz zahtjev za kredit, bilo da je to dokumentacija klijenta ili žiranta, treba klijente i njihove jemce da  oslobode obaveza po tom osnovu i da ih obeštete, ako su bilo šta od njih naplaćivale do sada, da im se izvine za to učinjeno i tako  udovolje nihovim prigovorima i izbjegnu susdske procedure.

Poslovna je praksa u uređenim finansijskim sistemima, a i poslovanje u duhu osnovnih zakonskih normi, da ako se desi  da banka ili druga finansijska institucija, na osnovu lažne dokumetacije (falsifikati, zloupotreba i dr.) odobri  kredit odnosno učini zaduženje klijenta  ili njegovog jemca, po saznanju za to, odmah ispravi tu grešku, obešteti ga i izvini mu se za to.

Na banci i mikrokreditnim finansijskim istitucijama (MFI) je, da poslije udovoljenja prigovoru klijenta ili žiranta, na sudu tereti one koji koji su joj dostavili lažnu dokumentaciji i lica koja su na osnovu te dokumentacije predlagala donošenje  odluke o kreditu.

Takvim postupkom banke i  mikro finansijske intitucije  bi  kod poslovne i ukupne javnosti, prvenstveno kod svojih klijenata i njihovih jemaca, potvrdile i očuvale   poslovni ugled i povjerenje.

Takođe, takvim potezom banke i mikrokreditne finansijske intitucije  izbjegle bi  da njihovi klijenti i jemci, putem suda se moraju obeštetiti, a  izbjegle bi i sumnje da li su banke i mikro kreditne finansijske institucije subjekti koji zakonito  posluju i posluju u duhu  dobre poslovne prakse.

 


 

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST
Podgorica, 02.06.2011. godine


Poziv klijentima i žirantima

Bankarski ombudsman želi da uvede evidenciju klijenata i žiranata kojima su povrijeđena finansijslka prava, a posebno evidenciju prevarenih žiranata.

Bankarski ombudsman CG je zaštitnik finansijskih prava klijenata i žiranata banaka i MFI, koji u vansudskom postupku, koji je besplatan,  rješava sporove.


Evidencija klijenata i žiranata čija su finansijska prava povrijeđena

Bankarski ombudsman CG,  u culju realizacije svojih programskih obaveza,  pokrenuo je aktivnost na ustrojstvu evidencije klijenata i žiranata banaka i mikrokreditnih finansijskih institucija (MFI) čija su  finansijska prava povrijeđena.

To se može ostvariti  samo u  saradnji sa klijentima i žirantima, kojima su povrijeđena  finansijska prava, tako što će oni Bankarskom ombudsmanu dostaviti tražene podatke putem Upitnika / http://www.bankarskiombudsman.org/index.php?mn1=obrasci

Prikupljeni podaci i kmpletirana evidencija klijenata i žiranata banaka i MFI, kojima su povrijeđena finansijska prava,  poslužiće Bankarskom ombudsmanu  za pokretanje šire akcije u društvu, za  uspješnije sprovođenje zaštite finansijskih prava klijenata i žiranata, kao i povećanje nivoa edukovanosti klijenata i žiranata u odnosima sa bankama i MFI.

Bankarski ombudsman, u budućem periodu, radiće intenzivno i na poboljšanju  odnosa banaka i MFI sa klijentima, tražiti od banaka i MFI  izradu kvalitetnih programa  zaštite klijenata i žiranata, a sve  u cilju uspješnijeg rješavanja problema  u ovoj oblasti.

 


 

Copyright 2011 © Bankarski Ombudsman Crne Gore